Maj?tek niezast?piony

Maj?tek niezast?piony

By Bogdan Kluczy?ski

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Cho? prezentowane w „Maj?tku niezast?pionym” wiersze maj? bardzo zró?nicowan? tre??, autorowi Bogdanowi Kluczy?skiemu uda?o si? wy?oni? jedena?cie dzia?ów tematycznych, poczynaj?c od spraw dotycz?cych Najwy?szej Instancji (czyli Bo?ych), poprzez my?li zwi?zane z wiar?, mi?o?ci? bli?niego, sumieniem, godziwym ?yciem, nast?pnie z jego w?asnymi do?wiadczeniami. Autor zdecydowa? si? zaprezentowa? równie? i te utwory ze wzgl?du na szerszy wyd?wi?k zwartych w nim tre?ci oraz sentyment do pewnych wspomnie?. W dalszych cz??ciach tomiku prezentowane s? rozdzia?y po?wi?cone sprawom ostatecznym, patriotycznym, przyrodniczym, za? w ostatnim zebrane zosta?y wiersze o charakterze humorystycznym. Autor sam zaznacza, ?e do niektórych tematów powraca jak bumerang, przedstawiaj?c problem w innym uj?ciu, co zapewne ?wiadczy o silnym ich zakotwiczeniu w jego ja?ni i sercu. Chc?c najkrócej scharakteryzowa? prezentowane utwory, nale?a?oby powiedzie?, ?e s? one „?yciowe”, zach?caj?ce do analizy w?asnego sumienia oraz silniejszego zwrócenia si? ku Bogu, przedstawiaj?ce wybrane problemy w sposób realistyczny, a czasem wr?cz naturalistyczny. Warto uwierzy?, ?e wyra?one w nich bol?czki, niepowodzenia i obawy, a tak?e wszystkie inne nasze problemy wymagaj? asystencji Bo?ej i wi?kszej dba?o?ci o gromadzenie skarbów w Niebie. St?d tytu? jednego z rozdzia?ów „Maj?tek niezast?piony” znalaz? zastosowanie do ca?ego zbioru. Zauroczenie i od lat szkolnych przej?cie genialnym rymotwórstwem naszego wieszcza Adama Mickiewicza udzieli?o si? autorowi w prezentowanych tu utworach i – jak sam podaje – sta? si?, mimo woli, jego na?ladowc?. W celu usprawiedliwienia – kierowanego szczególnie do osób preferuj?cych inne formy wyrazu szczerze wyznaje, ?e inaczej wierszowa? nie potrafi.

Bogdan Kluczy?ski