Przyroda. Wybrane zagadnienia

Przyroda. Wybrane zagadnienia

By Bogdan Kluczy?ski, Iwona Jaszczuk

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Przyroda. Wybrane zagadnienia to pozycja edukacyjno-naukowa. Publikacja zawiera wiele tak dobranych tematów przyrodniczych, by zainteresowa?y mo?liwie szerokie grono Czytelników – poprzez walory poznawcze w ogólno?ci (dzieje oraz podstawy wiedzy o Wszech?wiecie, szczególne cechy i funkcje ro?lin oraz zwierz?t, pochodzenie ro?lin uprawnych, rola przyrody w kulturze i cywilizacji, itp.), jak i te zwi?zane z naszym codziennym ?yciem (przystosowania do ?ycia w skrajnych warunkach, przewidywane zmiany klimatu, od?ywianie, odzienie, leczenie, ?owiectwo, potrzeba dzia?a? w dziedzinie ochrony przyrody, itp.). Informacje w poszczególnych zagadnieniach s? w wi?kszo?ci oparte na aktualnej literaturze przedmiotowej. Z ca?? pewno?ci? ksi??ka mo?e by? przydatna dla wszystkich Czytelników zainteresowanych poszerzeniem wiedzy przyrodniczej, nie wy??czaj?c tych, którzy zajmuj? si? profesjonalnie innymi dziedzinami wiedzy.

Iwona Jaszczuk