Moje widzenie ?wiata

Moje widzenie ?wiata

By Edmund Jurczenko

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

W swojej drugiej ksi??ce MOJE WIDZENIE ?WIATA .MO?LIWO?CI LUDZKIEJ ?WIADOMO?CI I MÓZGU Edmudn Jurczenko zajmuje si? zagadnieniami generatora zdarze? losowych, a jego teoria widzenia ?wiata oparta jest g?ównie na teorii systemów. Autor z wykszta?cenia jest matematykiem, pedagogiem a jego pasj? jest psychotronika.W wolnych chwilach praktykuje zajmuj?c si? radiestezj?, wahadlarstwem, w tym badaniem sterf geopatycznych niezale?nie od odleg?o?ci. Potrafi diagnozowa? na odleg?o??, w tym ze zdj?cia lub rozmowy telefonicznej. Specjalno?ci? Autora jest badanie zjawisk smogu elektomagentycznego, jego wp?ywu na stan zdrowia,w??czaj?c w to strefy geopatyczne. Zjawiska te bada za pomoc? przyrz?dów elektonicznych, w tym licznika Geigera Millera. Edmund Jurczenko jest postaci? nietuzinkow?, a jego ?mia?e teorie, opisywane w niezwykle zwi?z?ej formie, przebojem wkraczaj? do ?wiata ludzi interesuj?cych si? zjawiskami parapsychologii.

Edmund Jurczenko