Mac OS X Server 10.8

Mac OS X Server 10.8

By Krzysztof Wo?k

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Praktyczny Podr?cznik Administratora Mac OS X Server 10.8 (Mountain Lion) w praktycznych przyk?adach. Omawia zagadnienia w sposób szczegó?owy i przyst?pny dla czytelnika, k?ad?c du?y nacisk na praktyczne rozwi?zania. Publikacja opisuje w sposób szczegó?owy mo?liwo?ci Mac OS X Server 10.8 oraz sposób ich wykorzystania i konfiguracji. Mi?dzy innymi omówiono sieci komputerowe, prac? Mac OS X i Windows w ?rodowisku mieszanym (Magic Triangle), konfiguracj? RADIUS, Open Directory, DHCP, DNS, NetBoot, Wiki, Kalendarze, Us?ugi email, Server www, zaawansowane zarz?dzanie u?ytkownikami, ARD, najlepsze praktyki, najbardziej przydatne i pomocne aplikacje w pracy z systemem oraz wiele innych. Autor Krzysztof Wo?k, magister in?ynier informatyki, doktorant na Polsko-Japo?skiej Wy?szej Szko?y Technik Komputerowych, a jednocze?nie ?wiczeniowca i promotor techniczny w wy?ej wymienionej uczelni. Zawodowo trener IT. Certyfikowany specjalista w produktach serwerowych Apple oraz Microsoft, jak równie? certyfikowany profesjonalista firm Adobe oraz W3Schools. Od 2009 roku redaktor portalu informatycznego in4.pl oraz w?asnego bloga www.wolk.pl, na ?amach których opublikowa? kilkadziesi?t artyku?ów oraz poradników z dziedziny informatyki. Tworzy tak?e autorskie materia?y szkoleniowe, udziela si? na portalu e-biotechnologia.pl , a tak?e autor ksi??ek z dziedziny informatyki, w tym bestsellerowej ""Biblia Windows Sever 2012"". Designer oraz specjalista HTML5, a tak?e w projektowaniu aplikacji na urz?dzenia mobilne.

Krzysztof Wo?k