Niebo istnieje... Naprawd?!

Niebo istnieje... Naprawd?!

By Lynn Vincent Todd Burpo

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Kiedy Colton Burpo cudem wyzdrowia? po nag?ej operacji wyci?cia wyrostka robaczkowego, jego rodzina nie posiada?a si? z rado?ci. Nie spodziewa?a si? jednak, ?e w ci?gu nast?pnych kilku miesi?cy us?yszy pi?kn? i wyj?tkow? histori? o podró?y ma?ego ch?opca do nieba i z powrotem. Niespe?na czteroletni Colton oznajmi? rodzicom, ?e opu?ci? swoje cia?o podczas zabiegu, wiarygodnie opisuj?c, co jego rodzice robili, gdy on le?a? na stole operacyjnym. Opowiada? o wizycie w niebie i przekazywa? historie ludzi, z którymi spotka? si? w za?wiatach, a których nigdy wcze?niej nie widzia?. Wspomina? nawet o zdarzeniach maj?cych miejsce jeszcze przed jego narodzinami. Zaskoczy? swoich rodziców opisami i ma?o znanymi szczegó?ami o niebie, dok?adnie pasuj?cymi do tego, co podaje Biblia, a przecie? nie móg? ich stamt?d zna?, bo jeszcze nie umia? czyta?. Z rozbrajaj?c? niewinno?ci? i typow? dla dziecka prostolinijno?ci? Colton opowiada? o spotkaniach z cz?onkami rodziny, którzy ju? dawno odeszli z tego ?wiata. Opisywa? Jezusa i anio?y, twierdzi?, ?e Bóg jest "bardzo, bardzo du?y" i naprawd? nas kocha. Historia ta - opowiedziana przez ojca przywo?uj?cego proste s?owa w?asnego syna - ukazuje miejsce, które czeka na nas wszystkich, gdzie, jak mówi Colton, "nikt nie jest stary i nikt nie nosi okularów".

Lynn Vincent Todd Burpo